DUYURULARIMIZ
Mobilya Atölyesi Ürünlerii tıklayınız.
Demir Atölyesi ürünleri tıklayınız.
Ekmek Fırını atölyesi ürünleri tıklayınız.
Adliye Temizlik, Otopark ve Oto Yıkama İş Kolları devamı...

 
ZiYARET YÖNETMELİĞİ

 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZiYARET EDiLMELERi

HAKKINDA YÖNETMELiK

17 Haziran 2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete'de yayymlanan Yönetmeliğin 9, 15, 26, 30, 40 ve 41 inci maddelerinde 28 Temmuz 2007 tarihinde yapılan değişiklikler 26596 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değiğiklikler Yönetmelik Metnine işlenmiştir.)

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Açık Görüş

Açık görüş

Madde 13 — Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

Ziyaret edebilecek kişiler

Madde 14 — Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık görüş yapabilir. Görüş günleri kurumca belirlenir.

Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular açık görüşten faydalanamaz. Koşullarının uyması durumunda kapalı görüş hakkı saklıdır.

Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş

Madde 15 — (Değişik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde, anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle açık görüş yapabilir.

Bakanlıkça belirlenen yakınları olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle görüşebilirler. Ancak; bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılır.

Açık ceza infaz kurumlarında yapılan açık görüşler sırasında görsel ve yazılı basın mensupları, hükümlülerin rızasının alınması koşuluyla ve Bakanlık izniyle haber amaçlı görüntü alabilir.

Açık görüş yapılacak yer

Madde 16 — Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılır.

Görüş süresi ve saatleri

Madde 17 — Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00 - 17.00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.

Açık görüşe ilişkin diğer konular

Madde 18 — Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle, görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır.

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş veya odalarına götürülerek burada sayılır. Kimlikleri, fotoğraflı belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılması üzerine, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilir.

Açık görüşlerde, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulur.

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlüler görüşlerini her zaman açık görüş şeklinde yapar. 

                                                                                                 ÜÇÜNCÜ KISIM

Müdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Görüşmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafi, Avukat ve Noter ile Görüşme 

Tutuklunun müdafi ile görüşmesi

Madde 19 — Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği  bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz.

Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir.

Hükümlünün avukat ile görüşmesi

Madde 20 — Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.

Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre itiraz edebilir.

Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.

Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

Müdafilik ve vekillik görevinden yasaklanma 

Madde 21 — 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarında müdafi veya vekillik görevinden yasaklanmış bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama süreleri içinde başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi kurumda ziyaret edemez.

Hükümlü ve tutuklunun noter ile görüşmesi

Madde 22 — Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla, noterle, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüş usulü çerçevesinde görüşebilir.

Avukat stajyerinin hükümlü ve tutuklu ile görüşmesi

Madde 23 — Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak koşulu ile hükümlü ve tutuklular ile görüşebilir.

Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görüşme

Madde 24 — Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüşme yapamaz.

Yabancı uyruklu avukatın görüşmesi

Madde 25 — Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla; yabancı ülkelerde haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılmakta olan, yabancı ülke veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracak olan veya başvurusu bulunan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile soruşturma, kovuşturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibrazı koşuluyla görüşebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

Heyetlerin Ziyaretleri

Heyetlerin ziyaretleri

Madde 26 — (Değişik birinci fıkra:R.G-22/1/2010-27470) Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görevli başkan ve üyelerin ceza infaz kurumlarına yapacakları ziyaretler hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

(Değişik fıkra: RG-28/07/2007-26596) İzleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin katılımıyla oluşan heyet ile infaz hâkimleri ve görevleri çerçevesinde denetimli serbestlik personeli önceden izin almaksızın ceza infaz kurumlarını ziyaret eder.

 (Değişik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum yönetimince alınır. Ziyaret ve görüşmeler, kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır. Ancak; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, denetimli serbestlik personeli ve kanunlarla yetkili kılınmış heyet ve kişiler hükümlü ve tutuklularla özel görüşme yapabilir.

Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görüşme yapılamaz. Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler ertelenebilir.

 (Değişik beşinci fıkra:RG-6/11/2009-27398) İnsan hakları il ve ilçe kurulları, Cumhuriyet başsavcılığından izin almak suretiyle ceza infaz kurumlarını ziyaret edebileceği gibi hükümlü ve tutuklularla da görüşebilir.

Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının onayı ve refakatiyle, il veya ilçe resmî protokolüne dahil kurum ve kuruluşlar ile iyileştirme programlarına yararı olabilecek sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluları ziyaret izni verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yapısı, kapasitesi ve güvenlik sebebiyle bu ziyaret yaptırılmayabilir veya sınırlandırılabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

BİRİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti 

Aile fertleri, akrabalar ve yakınları tarafından ziyaret

Madde 27 — Yabancı uyruklu adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından, haftada bir kez ve ayrıca, kuruma kabullerinde, zorunlu haller dışında bir daha değiştirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere, çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Bu kişilerin ziyaret haklarını kullanabilmeleri için, bir hafta önce ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları zorunludur. Bunların dışında kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı uyruklu diğer kişiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet başsavcılığının yazılı izni ile ziyarette bulunabilir. Ancak, bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar için, birinci fıkrada sayılan kişiler veya diğer üç yakını tarafından yapılacak ziyaret başvurularının, ziyaret tarihinden onbeş gün önce, gerekli izin alınmak üzere, Bakanlığa iletilmesi zorunludur. Bunlar dışında kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı uyruklu diğer kişiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Bakanlığın yazılı izni ile ziyarette bulunabilir. Bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Ziyaret için gerekli olan bir haftalık ve onbeş günlük başvuru süreleri acil ve kabul edilebilir hallerde daha kısa tutulabilir.

Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık görüş hakkı kullandırılır ve kurumca belirlenen ziyaret günleri dışında da ziyaret yaptırılabilir.

Ziyaret talebinde bulunan kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere, çifte vatandaşlığa sahip ise, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde, Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular Türk vatandaşı gibi, taşıdığı yabancı uyruktaki kişiyi ise yabancı ülke vatandaşı gibi ziyaret edebilir.

Türk vatandaşlığından tamamen çıkarak yabancı ülke vatandaşı olan kişiler yabancı sayıldığından, aile fertlerini veya yakınlarını ancak yabancıların ziyaret rejimine ilişkin kurallara göre ziyaret edebilir.

Başka bir ülke vatandaşı ile evli olan Türk vatandaşı hükümlü ve tutukluların veya kendisi başka ülke vatandaşı olmakla birlikte, bir Türk vatandaşıyla evli bulunan yabancı hükümlü ve tutukluların ziyaretlerinde, birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen esaslar uygulanır.

Türk vatandaşı olan hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabancı uyruklu kişinin, arasında birinci fıkrada belirtilen akrabalık veya hukuksal bağ mevcutsa, ziyaretlerde birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen esaslar uygulanır. Ancak, aralarında akrabalık veya hukuksal bağ mevcut değilse başvuru Bakanlığa yapılır.

Aynı ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabancı hükümlü ve tutuklulardan resmî nikahlı olarak evli bulunanlar ile birinci fıkrada belirtilen derecede akraba olanlara, belgelendirmeleri koşuluyla, Bakanlıkça bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre birbirlerini ziyaret izin verilebilir.

Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrıca ziyaretten önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir.

Aile fertleri ile yakınlarının hükümlü ve tutukluları ziyaretlerinde, bu Yönetmelikte düzenlenen, açık ve kapalı görüş usulleri uygulanır. Bakanlık tarafından resmî ve dinî bayramlar ile özel günlerde verilen açık görüş hakkından yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklularda yararlandırılır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, bu Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde düzenlenen hükümlere göre ziyaret edilir.

Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarının ziyareti

Madde 28 — Ülkenin diplomatik temsilciliği görevlileri veya konsolosluk memurları, sadece kendi ülke vatandaşları ile Türkiye’de diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayıp da anlaşmalar gereği, yararlarını korudukları yabancı uyruklu kişileri ziyaret hakkına sahiptir.

Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun rızası ile gerçekleşir. Hükümlü veya tutuklu görüşmeyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü veya tutuklunun huzurunda tutanakla tespit edilir.

Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulunduğu ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yapılır. Başvuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun açık kimliği, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmış kişileri ziyaret bakımından bir haftalık süre daha kısa tutulabilir.

Ziyaret edilmek istenen kişi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise, ziyaret talebi, ziyaret tarihinden onbeş gün önce Bakanlığa iletilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmış kişileri ziyaret bakımından bu süre daha kısa tutulabilir.

 (Değişik beşinci fıkra:RG-6/11/2009-27398) Ziyaret edilmek istenen kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere birden fazla vatandaşlığa sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi karşılıklılık ilkesi de gözetilerek yerine getirilebilir.

Yabancı bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve tutukluların, konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen kişinin Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmadığı araştırılmak üzere ziyaret talebinin Bakanlığa iletilmesi zorunludur.

Yabancı ülke konsolosluk memurlarının ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı veya Bakanlık, aynı zamanda bu ziyaretin açık veya kapalı görüş şeklinde yapılmasına da karar verir. Konsolosluk memurunun açık görüşme talebi var ise kendi ülkesinde Türk konsolosluk memurlarına uygulanan ziyaret rejimine bağlı olarak, karşılıklılık esasına göre değerlendirilir.

Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların durumu talepleri halinde ilgili konsolosluklara bildirildiğinden ve bu suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk memurlarının hükümlü ve tutuklularla dışarıdan telefon açarak görüşmelerine izin verilmez. Ancak ilgili hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunan ankesörlü telefonlarla konsolosluk veya diplomatik temsilciliğini arayarak kuruma alındığını ve ihtiyaçlarını bildirmesine izin verilir.

Konsolosluklarda çalışan diğer görevlilerin ziyareti

Madde 29 — Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığın iznine tabidir.

Yabancı heyetler ile kişi ve kuruluşların ziyaretleri

Madde 30 — Yabancı ülke resmî kurum ve kuruluşlar ile parlamento temsilcilerinin, heyet halinde veya bireysel olarak, ceza infaz kurumlarını ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla görüşebilmeleri, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Bakanlıktan izin alınmak suretiyle, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(Değişik fıkra: RG-28/07/2007-26596) Denetim amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri hükümlü ve tutukluları, ziyaret yapma niyetini Bakanlığa önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözleşme hükümleri ve ulusal mevzuattaki  usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir. Heyet ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklularla özel olarak görüşebilir, kurumun her yerine girebilir. Ayrıca, heyetin hükümlü ve tutukluların bulundukları yerler hakkındaki istediği tüm bilgiler kendilerine sağlanır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-6/11/2009-27398) Taraf olduğumuz sözleşmeler gereğince Ülkemize iade edilen Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular, Bakanlığın izniyle iade eden ülkenin konsolosluk memurunca ziyaret edilebilir. Bu ziyaret izninde karşılıklılık aranabilir, tercüman yardımından faydalanılabilir.

Yabancı hükümlü ve tutukluların din adamları tarafından ziyareti

Madde 31 — Yabancı temsilcilikler dışında, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları tarafından faaliyetleri kabul edilmiş olan dinlerin resmî temsilcileri ve din adamları, yabancı uyruklu kişileri, Bakanlığın izni ile ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hükümlü veya tutuklu tarafından da kabul edilmesi gerekir. İlgili görüşmeyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir.

Tıp doktorları tarafından yabancı hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi amaçlı ziyaret

Madde 32 — Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların hastalıklarının, ülkemizde tedavi imkanı bulunmaması veya zorunlu bir sağlık nedeniyle verilen Bakanlık izni hariç, yabancı uyruklu doktorların tedavi hizmeti amacıyla kuruma girmesine izin verilmez.

Fahri konsolosların yabancı hükümlü ve tutukluların ziyareti

Madde 33 — Ülkemizde, diplomatik temsilciliği ve konsolosluğu bulunmayan ülkelerin fahri konsolosları, bu görevlerini belgelemeleri koşuluyla, yabancı ülke konsoloslarına tanınan haklardan yararlanır.

Ülkemizde, diplomatik temsilciliği  ya da konsolosluğu bulunan ülkelerin fahri konsolosları, yabancı hükümlü ve tutukluları, ancak; Bakanlığın izni ile ziyaret edebilirler. 


 

 
© 2013 - Konya Açık Ceza Infaz Kurumu
Webmaster:Ahmet ALTUN
s
Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu (Konya Açık)
 
 
 
DUYURULARIMIZ
Mobilya Atölyesi Ürünlerii tıklayınız.
Demir Atölyesi ürünleri tıklayınız.
Ekmek Fırını atölyesi ürünleri tıklayınız.
Adliye Temizlik, Otopark ve Oto Yıkama İş Kolları devamı...

 
ZYYARET YÖNETMELY?Y

 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZYYARET EDYLMELERY

HAKKINDA YÖNETMELYK

17 Haziran 2005 tarihli ve 25848 sayyly Resmî Gazete'de yayymlanan Yönetmeli?in 9, 15, 26, 30, 40 ve 41 inci maddelerinde 28 Temmuz 2007 tarihinde yapylan de?i?iklikler 26596 sayyly Resmi Gazete'de yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir. Söz konusu de?i?iklikler Yönetmelik Metnine i?lenmi?tir.)

 

 

 

BYRYNCY KISIM

Temel Ylkeler

BYRYNCY BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanymlar

 

            Amaç

            Madde 1 — Bu Yönetmeli?in amacy, ceza infaz kurumlarynda bulunan hükümlü ve tutuklularyn ziyaret edilmelerine dair usul ve esaslary düzenlemektir.

 

            Kapsam

            Madde 2 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarynda bulunan hükümlü ve tutuklulary kapsar.

 

            Dayanak

            Madde 3 — Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayyly Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ynfazy Hakkynda Kanunun 83 ve 116 ncy maddelerine dayanylarak hazyrlanmy?tyr.

 

            Tanymlar

            Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

            Bakanlyk: Adalet Bakanly?yny,

            Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü?ünü,

            Ceza infaz kurumlary: Kapaly, yüksek güvenlikli kapaly, kadyn kapaly, çocuk kapaly, gençlik kapaly, açyk ceza infaz kurumlary ile gözlem ve synyflandyrma merkezleri ve çocuk e?itimevlerini,

            ifade eder.

 

YKYNCY BÖLÜM

Temel Ylkeler

 

            Temel ilkeler

            Madde 5 — Hükümlü ve tutuklularyn görü?meleri a?a?ydaki esaslara göre gerçekle?tirilir:

            a) Ziyaretçi kabulünden yoksun byrakma ve hücreye koyma disiplin cezasy kesinle?mi? olup da bu cezalary infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dy?ynda kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile görü?ebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun byrakma cezasy infaz edilmekte olanlaryn resmî ve yetkili merciler ile avukatlary ve kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezasy infaz edilmekte olanlaryn,  resmî ve yetkili merciler ve avukatlaryyla görü?meleri engellenemez.

            b) Odaya kapatma disiplin cezasy almy? olsa dahi çocuklaryn; annesi, babasy, karde?leri, avukaty, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görü?mesi engellenemez.

            c) Görü?ler kapaly ve açyk olmak üzere iki biçimde yaptyrylyr.

            d) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmelikte belirtilen yakynlary ile haftada bir kez olacak ?ekilde, üçü kapaly biri açyk görü? olmak üzere ayda dört kez görü?me yapabilir.

            e) A?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlü olanlar, onbe? günde bir kez olmak üzere, biri açyk, di?eri kapaly görü? biçiminde, ayda iki kez görü?me yapabilir.

            f) Kapaly görü?lerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptyrylacak açyk görü?lerle çaky?ty?y takdirde, açyk görü? yaptyrylyr.

            g) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeli?in 9 uncu maddesinde sayylan ve e?i, üçüncü dereceye kadar kan ve kayyn hysymlary ve vasisi ile kayyymy dy?ynda kalan üç ziyaretçisinin açyk kimlik ve adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, a?yr hastalyk, do?al afet, hükümlü ve tutuklularyn nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olana?yny ortadan kaldyracak yerle?im yeri de?i?ikli?i gibi zorunlu haller dy?ynda de?i?tirilemez.

            h) Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenli?ini, hükümlü ve tutuklularyn sa?ly?yny bozabilecek nitelikteki e?ya ve maddeler ile her türlü ileti?im araçlary ve ta?yma izin belgesi olsa dahi silahlar kuruma alynmaz. Ziyaret syrasynda hükümlü ve tutuklulara para, kyymetli evrak ve e?ya verilmez.

            i) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasynda aranyr.

            j) Yönetmeli?in 20 nci maddesinin ikinci fykrasynda belirtilenler dy?ynda, ceza infaz kurumlaryna gelen avukatlaryn, savunmaya ili?kin oldu?u yazyly olarak beyan etti?i belge ve dosyalar ile konu?ma kayytlary incelemeye tâbi tutulmaz.

            k) Konusu suç te?kil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlaryna sokulmasy yasak olan e?ya, araç, gereç veya malzemeler, çyky?ta sahibine verilmek üzere muhafaza altyna alynyr.

            l) Hükümlü ve tutuklular, odalaryndan çyky?larynda ve dönü?lerinde ayry yerlerde ve farkly memurlarca üst ve e?ya aramasyna tabi tutulur.

            m) Aramalarda insanyn saygynly?yny küçültecek, onurunu incitecek veya aramanyn amacyyla ba?da?mayacak tutum ve davrany?larda bulunulamaz.

            n) Ziyaret ve görü?lerde, kurallara uymayan heyet ve ki?ilerin ziyaret ve görü?meleri sürdürmelerine derhal son verilir. Suç olu?turan davrany?lar, kurum idaresince tutanakla tespit edilerek, ilgili adlî ve idarî makamlara bildirilir. Görü?me hakkyna sahip özel ki?ilerin kurum güvenli?inin korunmasy amacyyla alynan tedbirlere aykyry istek ve davrany?lary nedeniyle görü?me haklary, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir yyla kadar kysytlanabilir. Mevzuatyn savunma hakky çerçevesinde avukatlar bakymyndan getirdi?i hükümler saklydyr. Ancak; her halde ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî makama bildirir.

 

            Ceza infaz kurumlaryna giri?te arama    

            Madde 6 — Ceza infaz kurumu görevlileri ve dy? güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, syfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumlaryna girenler duyarly kapydan geçmek zorundadyr. Bu ki?ilerin üstleri metal dedektörle aranyr; e?yalary x-ray cihazyndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayryca ?üphe hâlinde elle aranyr. Bu cihazlaryn bulunmady?y yerlerde arama ve kontrol elle yapylyr. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcylary ve bu synyftan sayylanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumlary ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu ba?kan ve üyeleri, uluslararasy sözle?melerle yetkileri tanynmy? ki?i ve kurulu?laryn temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutany ile kurum müdürünün üstleri a?yr cezayy gerektiren suçüstü hâlleri dy?ynda elle aranamaz. Duyarly kapy cihazynyn ikazynyn sürmesi hâlinde bu ki?iler ancak, elle aramayy kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.

            Elle arama yapylmasyny gerektiren hallerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz koruma memurlary veya bayan jandarma görevlileri tarafyndan, bu görevlilerin bulunmamalary halinde, ceza infaz kurumu müdürünün istemi, Cumhuriyet ba?savcysynyn talebi üzerine, mülki amir tarafyndan görevlendirilecek bayan memurlarca aranyrlar.

 

 

 

 

 

YKYNCY KISIM

Ziyaret ve Görü?lerde Uyulacak Esaslar

BYRYNCY BÖLÜM

Kapaly Görü?

 

            Kapaly görü?

            Madde 7 — Kapaly görü?, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasynyn önlendi?i, konu?ulanlaryn hazyr bulunan görevli tarafyndan i?itilebilecek ?ekilde izlenebildi?i ve ceza infaz kurumu idaresinin bu i? için tahsis etti?i özel bölümde yapylan görü?melerdir.

 

            Görü? yeri

            Madde 8 — Her ceza infaz kurumunda, olanaklar elverdi?i ölçüde, kapaly görü? yapylabilmesi için bir ziyaretçi kabul yeri ayrylyr.

 

            Ziyaret edebilecek ki?iler

            Madde 9 — Hükümlü ve tutuklular; e?i, anne, babasy, büyükanne ve büyükbabasy, çocu?u, torunu, karde?i, gelini, damady, kayynbiraderi, baldyzy, yengesi, eni?tesi, görümcesi, kayynvalidesi, kayynpederi, kayynvalidesinin annesi ve babasy, kayynpederinin anne ve babasy, e?inin ba?kasyndan olma çocu?u, büyükanne ve büyük babasynyn anne ve babalary, torun çocu?u, karde? çocu?u, e?i, amcasy, halasy, dayysy, teyzesi ve bunlaryn e?leri ile vasisi ve kayyymyyla görü?ebilir.

            (De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 1. maddesi) Hükümlü ve tutuklular, birinci fykrada sayylanlar dy?ynda kalan üç ziyaretçisinin ady ve soyady ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun tebli? edildi?i tarihten itibaren 10 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, a?yr hastalyk, do?al afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olana?yny ortadan kaldyracak yerle?im yeri de?i?ikli?i gibi zorunlu hâller dy?ynda de?i?tirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkynda, ziyarette bulunmalarynda sakynca bulunup bulunmady?y konusunda kolluk aracyly?yyla ara?tyrma yaptyrylyr. Sakyncaly görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

            Ayny ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fykrada sayylan ki?ilerden olmalary ?artyyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamynda birbirleri ile görü?ebilir.

            Birinci ve ikinci fykrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dy?yndaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fykrada sayylanlar dy?ynda kalan ki?ilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunmasy halinde Cumhuriyet ba?savcyly?y tarafyndan yazyly olarak izin verilebilir. Bu hüküm, a?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlüler hakkynda uygulanmaz.

 

            Ziyaret gün ve saatleri

            Madde 10 — Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görü?ebilece?i ziyaretçi sayysy, kurumun fiziki yapysy ve kapasitesi dikkate alynarak, kurumca belirlenir.

            Görü? süresi, yarym saatten az, bir saatten fazla olacak ?ekilde belirlenemez. Görü? süresi, görü?menin fiilen ba?lady?y andan itibaren i?letilir.

 

            A?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlü olanlaryn ziyaretçileri

            Madde 11 — A?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlü olanlary; e?i, çocuklary, torunlary, torunlarynyn çocuklary, annesi, babasy, büyükannesi, büyükbabasy, büyükannesi ve büyükbabasynyn anne ve babalary, karde?leri ve vasisi dy?ynda kimse ziyaret edemez.

            A?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlü olanlaryn görü? usulü

            Madde 12 — A?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlü olanlar, 11 inci maddede belirtilen ki?iler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyece?i gün, saat ve ko?ullar içinde, on be? günlük aralyklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görü?ebilir.

 

YKYNCY BÖLÜM

Açyk Görü?

 

            Açyk görü?

            Madde 13 — Açyk görü?, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasyna imkan verecek ?ekilde, konu?ulanlaryn hazyr bulunan görevli tarafyndan i?itilebildi?i ve izlenebildi?i, ceza infaz kurumunun bu i? için tahsis edilmi? özel bölümünde yapylan ziyaret ve görü?melerdir.

 

            Ziyaret edebilecek ki?iler

            Madde 14 — Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, e?, çocuk ve torunlaryyla ayda bir gün açyk görü? yapabilir. Görü? günleri kurumca belirlenir.

            Kynama cezasy dy?ynda disiplin cezasy almy? ve bu cezasy kaldyrylmamy? hükümlü ve tutuklular açyk görü?ten faydalanamaz. Ko?ullarynyn uymasy durumunda kapaly görü? hakky saklydyr.

 

            Bayramlarda ve özel günlerde açyk görü?

Madde 15 — (De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 2. maddesi) Hükümlü ve tutuklular, Bakanlykça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde, anne, baba, e?, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve karde?leriyle açyk görü? yapabilir.

            Bakanlykça belirlenen yakynlary olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalaryndan en çok üç ki?iyle görü?ebilirler. Ancak; bu fykra hükmü, a?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlüler hakkynda uygulanmaz.

            Bu ziyaretin, ayny haftada yapylacak kapaly görü? ile çaky?masy halinde açyk görü? yaptyrylyr.

            Açyk ceza infaz kurumlarynda yapylan açyk görü?ler syrasynda görsel ve yazyly basyn mensuplary, hükümlülerin ryzasynyn alynmasy ko?uluyla ve Bakanlyk izniyle haber amaçly görüntü alabilir.

 

            Açyk görü? yapylacak yer

            Madde 16 — Açyk görü?ler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dy?ynda, bu i? için ayrylmy? özel bölümünde, bulunmady?y takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun görece?i yerde yaptyrylyr.

 

            Görü? süresi ve saatleri

            Madde 17 — Açyk ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydyyla 09.00 - 17.00 saatleri arasynda yaptyrylyr. Ziyaret süresi, görü?menin fiilen ba?lady?y andan itibaren i?ler.

 

            Açyk görü?e ili?kin di?er konular

            Madde 18 — Hükümlü ve tutuklu sayysynyn, verilen açyk görü? günü sayysyna bölünmesi suretiyle, görü? gününe kadar gruplar olu?turulur, her grubun görü? günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebli? edilir ve hazyrlanan program ayryca ko?u?lara ve ziyaretçilerin görebilece?i uygun yerlere asylyr.

            Belirtilen gün ve saatler dy?ynda görü? yaptyrylmaz, bir defa görü? yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere ayny görü?le ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

            Her grubun açyk görü?ü bittikten sonra, görü? yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir ?ekilde arandyktan sonra ko?u? veya odalaryna götürülerek burada sayylyr. Kimlikleri, foto?rafly belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam oldu?unun anla?ylmasy üzerine, ziyaretçilerin kurum dy?yna çykmasyna izin verilir.

            Açyk görü?lerde, görü? mahallinde yeteri kadar dy? güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulur.

            Açyk ceza infaz kurumlary ile çocuk e?itimevlerinde kalan hükümlüler görü?lerini her zaman açyk görü? ?eklinde yapar.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Görü?mesi

BYRYNCY BÖLÜM

Müdafi, Avukat ve Noter ile Görü?me

 

            Tutuklunun müdafi ile görü?mesi

            Madde 19 — Tutuklu, vekaletname aranmaksyzyn müdafi ile her zaman ve konu?ulanlary ba?kalarynyn duymayaca?y, ancak; görü?menin görevlilerce izlenebilece?i  bir ortamda, açyk görü? usulüne tabi olarak görü?ür. Bu ki?ilerin müdafi ile yazy?malary denetime tabi tutulmaz.

            Soru?turma evresinde, ayny anda en fazla üç avukat tutuklu ile görü?ebilir.

 

            Hükümlünün avukat ile görü?mesi

            Madde 20 — Hükümlü ile avukaty, meslek kimli?inin ibrazy üzerine, tatil günleri dy?ynda ve çaly?ma saatleri içinde, bu i? için ayrylan görü?me yerlerinde, konu?ulanlaryn duyulamayaca?y, ancak; güvenlik nedeniyle görülebilece?i bir biçimde, açyk görü? usulüne uygun olarak görü?türülür.

            Avukatlaryn savunmaya ili?kin belgeleri, dosyalary ve müvekkilleri ile yaptyklary konu?malaryn kayytlary incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayyly Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü kysym dördüncü ve be?inci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatlary ile ili?kisi; konusu suç te?kil eden fiilleri i?ledi?inin, infaz kurumunun güvenli?ini tehlikeye dü?ürdü?üne, terör örgütü veya di?er suç örgütleri mensuplarynyn örgütsel amaçly haberle?melerine aracylyk etti?ine ili?kin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet ba?savcyly?ynyn istemi ve infaz hâkiminin kararyyla, bir görevli görü?mede hazyr bulundurulabilece?i gibi bu ki?ilerin avukatlaryna verdi?i veya avukatlarynca bu ki?ilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. Ynfaz hâkimi belgenin kysmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara kar?y ilgililer 4675 sayyly Ynfaz Hâkimli?i Kanununa göre itiraz edebilir.

            Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dy?yndaki görü?melere, Cumhuriyet ba?savcyly?y yazyly olarak izin verebilir.

            Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlaryyla, avukatlyk mesle?inin icrasy çerçevesinde en çok üç kez görü?me hakkyna sahiptir.

 

            Müdafilik ve vekillik görevinden yasaklanma 

            Madde 21 — 5271 sayyly Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarynda müdafi veya vekillik görevinden yasaklanmy? bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama süreleri içinde ba?ka davalarla ilgili olsa bile müdafili?ini veya vekilli?ini üstlendi?i ki?iyi kurumda ziyaret edemez.

 

            Hükümlü ve tutuklunun noter ile görü?mesi

            Madde 22 — Hükümlü ve tutuklular, meslek kimli?inin ibrazy ve göreviyle ilgili olmak ko?uluyla, noterle, tatil günleri dy?ynda ve çaly?ma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açyk görü? usulü çerçevesinde görü?ebilir.

 

            Avukat stajyerinin hükümlü ve tutuklu ile görü?mesi

            Madde 23 — Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak ko?ulu ile hükümlü ve tutuklular ile görü?ebilir.

 

            Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görü?me

            Madde 24 — Avukatlar, vekâletnameleri olsa da ayny anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görü?me yapamaz.

 

            Yabancy uyruklu avukatyn görü?mesi

            Madde 25 — Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu?u uluslararasy sözle?melere ve kar?ylyklylyk esasyna uygun olmak ko?uluyla; yabancy ülkelerde haklarynda soru?turma veya kovu?turma yapylmakta olan, yabancy ülke veya uluslararasy yargy mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açylmy? davasy olan Türk vatanda?y veya yabancy uyruklu hükümlülerle yabancy uyruklu avukatlary, bu soru?turma ve kovu?turma, açylacak veya açylmy? davalarla synyrly olmak ve vekâletname sunmak ko?uluyla görü?ebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabancy uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolaryna kayytly bir avukatla birlikte görü?me yapabilirler.

            Avrupa Ynsan Haklary Mahkemesine ba?vuracak olan veya ba?vurusu bulunan Türk vatanda?y veya yabancy uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile soru?turma, kovu?turma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibrazy ko?uluyla görü?ebilir.

 

YKYNCY BÖLÜM

Heyetlerin Ziyaretleri

 

            Heyetlerin ziyaretleri

            Madde 26 — Resmî ya da özel kurum ve kurulu?lar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlaryny ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görü?ebilmek için Bakanlyktan izin almak zorundadyr. Bilimsel ara?tyrma yapanlarla görsel ve yazyly basyn mensuplary hakkynda da bu hüküm uygulanyr. Ancak; 5/12/1990 tarihli ve 3686 sayyly Ynsan Haklaryny Ynceleme Komisyonu Kanununun 5 inci maddesi gere?ince, Ynsan Haklaryny Ynceleme Komisyonu Ba?kan ve üyeleri ile yanlarynda bulunan görevliler izin almaksyzyn ziyaretlerini gerçekle?tirebilir.

(De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 3. maddesi) Yzleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin katylymyyla olu?an heyet ile infaz hâkimleri ve görevleri çerçevesinde denetimli serbestlik personeli önceden izin almaksyzyn ceza infaz kurumlaryny ziyaret eder.

            (De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 3. maddesi) Bu ziyaret ve görü?melerde güvenli?i tehlikeye dü?ürmeyecek tedbirler kurum yönetimince alynyr. Ziyaret ve görü?meler, kurum görevlilerinin gözetiminde yapylyr. Ancak; Ynsan Haklaryny Ynceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, denetimli serbestlik personeli ve kanunlarla yetkili kylynmy? heyet ve ki?iler hükümlü ve tutuklularla özel görü?me yapabilir.

            Güvenlik bakymyndan bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görü?me yapylamaz. Önceden izin verilmi? olsa bile do?al afet, yangyn ve ayaklanma gibi ola?anüstü durumlarda ziyaret ve görü?meler ertelenebilir.

            Ynsan haklary il ve ilçe kurullary Cumhuriyet ba?savcyly?yndan izin almak suretiyle ceza infaz kurumlarynda inceleme yapabilirler.

            Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet ba?savcysy veya görevlendirece?i Cumhuriyet savcysynyn onayy ve refakatiyle, il veya ilçe resmî protokolüne dahil kurum ve kurulu?lar ile iyile?tirme programlaryna yarary olabilecek sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlaryndaki hükümlü ve tutuklulary ziyaret izni verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yapysy, kapasitesi ve güvenlik sebebiyle bu ziyaret yaptyrylmayabilir veya synyrlandyrylabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yabancy Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

BYRYNCY BÖLÜM

Yabancy Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

 

            Aile fertleri, akrabalar ve yakynlary tarafyndan ziyaret

            Madde 27 — Yabancy uyruklu adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmesi ko?uluyla e?i, üçüncü dereceye kadar kan ve kayyn hysymlary ile vasisi veya kayyymy tarafyndan, haftada bir kez ve ayryca, kuruma kabullerinde, zorunlu haller dy?ynda bir daha de?i?tirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdi?i en fazla üç ki?i tarafyndan, yarym saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere, çaly?ma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Bu ki?ilerin ziyaret haklaryny kullanabilmeleri için, bir hafta önce ilgili Cumhuriyet ba?savcylyklaryna ba?vurmalary zorunludur. Bunlaryn dy?ynda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancy uyruklu di?er ki?iler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet ba?savcyly?ynyn yazyly izni ile ziyarette bulunabilir. Ancak, bu hüküm, a?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlüler hakkynda uygulanmaz.

            Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar için, birinci fykrada sayylan ki?iler veya di?er üç yakyny tarafyndan yapylacak ziyaret ba?vurularynyn, ziyaret tarihinden onbe? gün önce, gerekli izin alynmak üzere, Bakanly?a iletilmesi zorunludur. Bunlar dy?ynda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancy uyruklu di?er ki?iler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Bakanly?yn yazyly izni ile ziyarette bulunabilir. Bu hüküm, a?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlüler hakkynda uygulanmaz.

            Ziyaret için gerekli olan bir haftalyk ve onbe? günlük ba?vuru süreleri acil ve kabul edilebilir hallerde daha kysa tutulabilir.

            Yabancy uyruklu ziyaretçilere öncelikle açyk görü? hakky kullandyrylyr ve kurumca belirlenen ziyaret günleri dy?ynda da ziyaret yaptyrylabilir.

            Ziyaret talebinde bulunan ki?i, biri Türk vatanda?ly?y olmak üzere, çifte vatanda?ly?a sahip ise, yukarydaki ilkeler çerçevesinde, Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular Türk vatanda?y gibi, ta?ydy?y yabancy uyruktaki ki?iyi ise yabancy ülke vatanda?y gibi ziyaret edebilir.

            Türk vatanda?ly?yndan tamamen çykarak yabancy ülke vatanda?y olan ki?iler yabancy sayyldy?yndan, aile fertlerini veya yakynlaryny ancak yabancylaryn ziyaret rejimine ili?kin kurallara göre ziyaret edebilir.

            Ba?ka bir ülke vatanda?y ile evli olan Türk vatanda?y hükümlü ve tutuklularyn veya kendisi ba?ka ülke vatanda?y olmakla birlikte, bir Türk vatanda?yyla evli bulunan yabancy hükümlü ve tutuklularyn ziyaretlerinde, birinci ve ikinci fykralarda düzenlenen esaslar uygulanyr.

            Türk vatanda?y olan hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabancy uyruklu ki?inin, arasynda birinci fykrada belirtilen akrabalyk veya hukuksal ba? mevcutsa, ziyaretlerde birinci ve ikinci fykralarda düzenlenen esaslar uygulanyr. Ancak, aralarynda akrabalyk veya hukuksal ba? mevcut de?ilse ba?vuru Bakanly?a yapylyr.

            Ayny ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabancy hükümlü ve tutuklulardan resmî nikahly olarak evli bulunanlar ile birinci fykrada belirtilen derecede akraba olanlara, belgelendirmeleri ko?uluyla, Bakanlykça bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre birbirlerini ziyaret izin verilebilir.

            Tüm ziyaret ba?vurularyna, ziyaret edilecek ki?ilerin açyk kimli?i, yakynlyk derecesini belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayryca ziyaretten önce ilgili ki?inin akraba olup olmady?y hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir.

            Aile fertleri ile yakynlarynyn hükümlü ve tutuklulary ziyaretlerinde, bu Yönetmelikte düzenlenen, açyk ve kapaly görü? usulleri uygulanyr. Bakanlyk tarafyndan resmî ve dinî bayramlar ile özel günlerde verilen açyk görü? hakkyndan yabancy uyruklu hükümlü ve tutuklularda yararlandyrylyr.

            A?yrla?tyrylmy? müebbet hapis cezasyna hükümlü olanlar, bu Yönetmeli?in 11 ve 12 nci maddelerinde düzenlenen hükümlere göre ziyaret edilir.

 

            Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarynyn ziyareti

            Madde 28 — Ülkenin diplomatik temsilcili?i görevlileri veya konsolosluk memurlary, sadece kendi ülke vatanda?lary ile Türkiye’de diplomatik temsilcili?i veya konsoloslu?u bulunmayyp da anla?malar gere?i, yararlaryny koruduklary yabancy uyruklu ki?ileri ziyaret hakkyna sahiptir.

            Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun ryzasy ile gerçekle?ir. Hükümlü veya tutuklu görü?meyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü veya tutuklunun huzurunda tutanakla tespit edilir.

            Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulundu?u a?yr ceza merkezi Cumhuriyet ba?savcyly?yna yapylyr. Ba?vuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun açyk kimli?i, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmy? ki?ileri ziyaret bakymyndan bir haftalyk süre daha kysa tutulabilir.

            Ziyaret edilmek istenen ki?i, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise, ziyaret talebi, ziyaret tarihinden onbe? gün önce Bakanly?a iletilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmy? ki?ileri ziyaret bakymyndan bu süre daha kysa tutulabilir.

            Ziyaret edilmek istenen ki?i, biri Türk vatanda?ly?y olmak üzere, çifte vatanda?ly?a sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayyly Milletlerarasy Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkynda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fykrasynyn (b) bendi gere?ince, Türk vatanda?ly?ynyn esas alynmasy nedeniyle kabul edilmez.

            Yabancy bir ülkenin vatanda?y olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve tutuklularyn, konsolosluk memurlary tarafyndan ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen ki?inin Türk vatanda?ly?yndan çykyp çykmady?y ara?tyrylmak üzere ziyaret talebinin Bakanly?a iletilmesi zorunludur.

            Yabancy ülke konsolosluk memurlarynyn ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili a?yr ceza Cumhuriyet ba?savcyly?y veya Bakanlyk, ayny zamanda bu ziyaretin açyk veya kapaly görü? ?eklinde yapylmasyna da karar verir. Konsolosluk memurunun açyk görü?me talebi var ise kendi ülkesinde Türk konsolosluk memurlaryna uygulanan ziyaret rejimine ba?ly olarak, kar?ylyklylyk esasyna göre de?erlendirilir.

            Yabancy uyruklu hükümlü ve tutuklularyn durumu talepleri halinde ilgili konsolosluklara bildirildi?inden ve bu suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk memurlarynyn hükümlü ve tutuklularla dy?arydan telefon açarak görü?melerine izin verilmez. Ancak ilgili hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunan ankesörlü telefonlarla konsolosluk veya diplomatik temsilcili?ini arayarak kuruma alyndy?yny ve ihtiyaçlaryny bildirmesine izin verilir.

 

            Konsolosluklarda çaly?an di?er görevlilerin ziyareti

            Madde 29 — Konsoloslukta resmen çaly?an din görevlisi, ö?retmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarynyn yabancy hükümlü ve tutuklulary ziyareti bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanly?yn iznine tabidir.

 

            Yabancy heyetler ile ki?i ve kurulu?laryn ziyaretleri

            Madde 30 — Yabancy ülke resmî kurum ve kurulu?lar ile parlamento temsilcilerinin, heyet halinde veya bireysel olarak, ceza infaz kurumlaryny ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla görü?ebilmeleri, Dy?i?leri Bakanly?y aracyly?yyla, Bakanlyktan izin alynmak suretiyle, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre yapylyr.

            (De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 4. maddesi) Denetim amacyyla Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu?u uluslararasy sözle?melerle yetkisi kabul edilen kurum ve kurulu?laryn temsilcileri hükümlü ve tutuklulary, ziyaret yapma niyetini Bakanly?a önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözle?me hükümleri ve ulusal mevzuattaki  usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir. Heyet ziyaret syrasynda hükümlü ve tutuklularla özel olarak görü?ebilir, kurumun her yerine girebilir. Ayryca, heyetin hükümlü ve tutuklularyn bulunduklary yerler hakkyndaki istedi?i tüm bilgiler kendilerine sa?lanyr.

            (De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 4. maddesi) Taraf oldu?umuz sözle?meler gere?ince Ülkemize iade edilen Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular, Bakanly?yn izniyle ve iadenin ko?ulu olmak ?artyyla, iade eden ülkenin konsolosluk memurunca ziyaret edilebilir. Bu ziyaret izninde kar?ylyklylyk aranabilir, tercüman yardymyndan faydalanylabilir.

 

            Yabancy hükümlü ve tutuklularyn din adamlary tarafyndan ziyareti

            Madde 31 — Yabancy temsilcilikler dy?ynda, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlary tarafyndan faaliyetleri kabul edilmi? olan dinlerin resmî temsilcileri ve din adamlary, yabancy uyruklu ki?ileri, Bakanly?yn izni ile ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hükümlü veya tutuklu tarafyndan da kabul edilmesi gerekir. Ylgili görü?meyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir.

 

            Typ doktorlary tarafyndan yabancy hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi amaçly ziyaret

            Madde 32 — Yabancy uyruklu hükümlü ve tutuklularyn hastalyklarynyn, ülkemizde tedavi imkany bulunmamasy veya zorunlu bir sa?lyk nedeniyle verilen Bakanlyk izni hariç, yabancy uyruklu doktorlaryn tedavi hizmeti amacyyla kuruma girmesine izin verilmez.

 

            Fahri konsoloslaryn yabancy hükümlü ve tutuklularyn ziyareti

            Madde 33 — Ülkemizde, diplomatik temsilcili?i ve konsoloslu?u bulunmayan ülkelerin fahri konsoloslary, bu görevlerini belgelemeleri ko?uluyla, yabancy ülke konsoloslaryna tanynan haklardan yararlanyr.

            Ülkemizde, diplomatik temsilcili?i  ya da konsoloslu?u bulunan ülkelerin fahri konsoloslary, yabancy hükümlü ve tutuklulary, ancak; Bakanly?yn izni ile ziyaret edebilirler.

 

 

 

BE?YNCY KISIM

Ortak Hükümler, Tutuklular, Son Hükümler

BYRYNCY BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

            Belgelendirme

            Madde 34 — Hükümlü ve tutuklular ile görü?mek isteyen kan ve kayyn hysymlary akrabalyk durumlaryny, nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar tarafyndan verilen resmî belgeler ile ispatlamalary gerekir.

 

            Heyetlerin ziyaret usulü

            Madde 35 — Kapaly ve açyk ceza infaz kurumlaryna ziyaret veya görü?e gelen resmî heyet ve özel ki?iler, kurum güvenli?ini tehlikeye sokacak davrany?larda bulunamaz, kurum güvenli?i için alynan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin de?i?tirilmesini isteyemez.

 

            Hastanede ziyaret

            Madde 36 — Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir.

            Kurum dy?yndaki sa?lyk kurulu?larynda yatakly tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet ba?savcysy veya görevlendirece?i Cumhuriyet savcysynyn izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

            Giri? karty

            Madde 37 — Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna giri?leri syrasynda, idare tarafyndan kimlikleri alynyr, yerine; basyly, seri numaraly, kurum tarafyndan onaylanmy? giri? karty verilir. Ziyaretçi, kurum içinde giri? kartyny görünecek biçimde üzerinde ta?ymak zorundadyr.

 

            Hukuksal amaçly ziyaret talepleri

            Madde 38 — Yabancy bir ülkede yürütülmekte olan bir soru?turma veya kovu?turma çerçevesinde, ceza infaz kurumlarynda bulunan yabancy veya Türk vatanda?y hükümlü ve tutuklularyn bilgilerine ba?vurulmasy isteminde bulunulmasy halinde, varsa o ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasynda bulunan adlî yardym sözle?meleri çerçevesinde, adlî yardym talepnamesi düzenlenerek Bakanly?a iletilir ve verilecek izin ile görü?me gerçekle?tirilir.

            Ceza infaz kurumlarynda bulunan Türk vatanda?y veya yabancy uyruklu hükümlü ve tutuklular hakkynda, Avrupa Ynsan Haklary Mahkemesi ya da yetkisi tanynan di?er bir uluslar-arasy mahkemede yürütülmekte olan bir soru?turma veya kovu?turma çerçevesinde, yabancy uyruklu görevlilerin ceza infaz kurumlarynda bulunan hükümlü ve tutuklularla görü?meleri veya bilgilerine ba?vurmalary Bakanly?yn iznine ba?lydyr.

 

            Din adamlary tarafyndan ziyaret

            Madde 39 — Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlary tarafyndan faaliyetleri kabul edilmi? dinlerin resmî temsilcileri veya din adamlary, kendi dinlerine mensup hükümlü ve tutuklularla istekleri halinde ve ceza infaz kurumunun güvenli?ini tehlikeye dü?ürmemek kaydyyla, Cumhuriyet ba?savcyly?ynyn izniyle görü?ebilir.

 

            Milletvekillerinin görü?meleri

            Madde 40 — (De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 5. maddesi) Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlaryndaki ya?am ?artlaryny yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görü?mede bulunmak amacyyla yapmy? olduklary istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek ko?uluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açyk ziyaret ?eklinde görü?ebilir. Ancak, 5237 sayyly Türk Ceza Kanununun Ykinci Kitap Üçüncü Kysym Be?inci Bölüm, Dördüncü Kysym Dördüncü ve Be?inci Bölümleri ile 3713 sayyly Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ile bunlaryn ceza infaz kurumunda baryndyryldyklary bölümler, yalnyzca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyon üyeleri tarafyndan komisyon karary ve görevi çerçevesinde ziyaret edilebilir.

 

            Ziyaretlerde konu?ulacak lisan

            Madde 41 — Ziyaret esnasynda görü?melerinin Türkçe yapylmasy esastyr. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görü?ece?ini bildirdi?i yakynynyn Türkçe bilmedi?inin tespit edilmesi halinde, Türkçe’den ba?ka bir dilde konu?manyn yapylmasyna izin verilir ve konu?ma kayda alynyr. Kayytlaryn incelenmesi sonucu, konu?malaryn kurum güvenli?ini veya kamu düzenini tehlikeye dü?ürecek nitelikte bulunmasy halinde, haklarynda idarî ve adlî i?lem yapylyr.

(De?i?ik fykra: 28/07/2007-26596 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Hükümlü ve Tutuklularyn Ziyaret Edilmeleri Hakkynda Yönetmelikte De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmeli?in 6. maddesi) Yabancy uyruklu hükümlü ve tutuklularyn ziyaret ve avukat görü?lerinde, ücreti taraflarca kar?ylanmak ko?uluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün yardymyndan yararlanylabilir.

 

YKYNCY BÖLÜM

Tutuklular ve Son Hükümler

 

            Tutuklulara ili?kin uygulamalar

            Madde 42 — Soru?turma evresinde Cumhuriyet savcysy, kovu?turma evresinde hâkim veya mahkeme, soru?turmanyn veya davanyn selameti bakymyndan tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kysytlamalar koyabilir.

 

            Yürürlük

            Madde 43 — Bu Yönetmelik, yayymy tarihinde yürürlü?e girer.

 

 

            Yürütme

            Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Adalet Bakany yürütür.

 
© 2013 - Konya Açık Ceza Infaz Kurumu
Webmaster:Ahmet ALTUN
s